Här visas de projekt som Skellefteå Älvdal prioriterat och  Jordbruksverket beslutat. 

Byske Hembygdsgård

Ett projekt som utvecklar hembygdsområdet i Byske Syftet med projektet är att utveckla och tillgängliggöra hembygdsområdet i Byske. Målet med projektet är att flytta och bygga om en bagarstuga. Verksamheten tillgängliggörs genom handikappanpassad toalett och ramp. Kurser i bakning anordnas. … Läs mer

0
Rågmjölsvägen

Ett projekt för besökare och invånare i Norsjö och Malå kommun. Syftet med projektet är att tillgängliggöra vandringsleden ”Rågmjölsvägen” för besökare och invånare i Norsjö och Malå kommun. Målet med projektet är att ge en rekreationsmiljö i naturen genom att … Läs mer

0
Vårtid

Ett projekt för och med ungdomar och unga vuxna Syftet med projektet är att skapa en kulturverksamhet för ungdomar och unga vuxna. Deltagarna ges möjlighet att utvecklas musikaliskt- och sceniskt samt få erfarenheter av allt runtomkring en konsert. Målet med … Läs mer

0
Båtturtrafik på Burträsket

Ett projekt som stärker Burträsk attraktivitet Syftet med projektet är att stärka Burträsk attraktivitet. Västerbottens längsta sandstrand Långnäset ska tillgängliggöras till gagn för boende, turistföretag och besökare. Målet med projektet är att skapa förutsättningar för båtturtrafik på Burträsket. En flytbrygga … Läs mer

0
Innovativa lösningar för kollektivtrafik på landsbygd

Ett projekt som skapar förutsättningar för en ny rälsbusslinje Syftet med projektet är att undersöka förutsättningar för en ny rälsbusslinje mellan Jörn-Bastuträsk, Skellefteå, Bergsbyn, Skelleftehamn. Projektet ska även arbeta med attitydfrågor och påverkansarbete för att skapa förutsättningar för rälsbusslinjen. Målet … Läs mer

0
Laven 2.0

Ett projekt i Malå med Laven som utgångspunkt Syftet med projektet är att stärka bygdens attraktivitet med den unika Laven som utgångspunkt. Målet med projektet är att upprusta den digitala miljön i och kring byggnaden Laven. Nya användningsområden identifieras och … Läs mer

0
Fiskedestination Norsjö

Ett projekt som synliggör fisket i Norsjö kommun Syftet med projektet är att främja samarbete som tillgängliggör och synliggör fisket i Norsjö kommun. Målet med projektet är att inventera och kartlägga fisket i Norsjö kommun. Ett fysiskt och digitalt fiskecenter … Läs mer

0
Kulturbryggan

Ett projekt inom Skellefteå Älvdal som möjliggör kulturaktiviteter. Projektets syfte är att vara en integrerad kulturverksamhet för nyetablerade som väletablerade ungdomar- och unga vuxna inom Skellefteå Älvdal. Deltagare ska ges möjlighet till olika kulturaktiviteter. Målet med projektet är att öka … Läs mer

0
Bondekultur i en digital värld

Utveckling av gården Rismyrliden. Syftet med projektet är att öka och bevara intresset för gammal bondekultur samt förbättravärdskap och tillgänglighet för de som besöker gården Rismyrliden. Målet med projektet är att med hjälp av digitala verktyg nå ut till nya … Läs mer

0
Furuögrund Hamnprojekt

Utveckling av Furuögrunds småbåtshamn Syftet är utveckling av besöksmålet Furuögrunds småbåtshamn som besöksområde samt ge möjligheter för de entreprenörer som verkar i området att utvecklas. Målet är att anlägga en ny gästbrygga som möjliggör fler besökare som kommer både från … Läs mer

0
Närvaro genom digitalisering

Syftet med projektet är att Skellefteå, Norsjö och Malå kulturskolor ska tillsammans med barn och unga i Skellefteå älvdal utveckla nya sätt att arbeta inom kulturella och kreativa näringar. Insatserna möjliggör god samhällsservice genom att dela på kompetenser inom olika … Läs mer

0
Malå Visitor Center

Utveckling av besöksnäringen i Malå kommun Syftet med projektet är utveckla besöksnäringen i Malå kommun i samverkan med förenings- och näringslivet samt kommunen. Målet med projektet är skapa en ny plattform för besöksnäringen i Malå genom att skapa ett Visitor … Läs mer

0
Attraktiv och hälsosam by. Hälsobyn

Foto tagna av Bo Öhlund 2009. Syftet med projektet är att möjliggöra Gagsmarks utveckling till en framtidsby för alla åldersgrupper. Målet med projektet är att dokumentera samlingsplatser och utvecklingsmöjligheter inomhus och utomhus, ta fram hälsoaspekt i naturnära boende och dokumentera … Läs mer

0
Funktionell Hembygdsgård

Utveckling av hembygdsgården i Malå. Syftet med projektet är att i samarbete med andra föreningar/organisationer utveckla området till ett nytt levande kulturcentrum och mötesplats i Malå. Det arbete som genomförs bidrar till social sammanhållning och utveckling av bygden Målet med … Läs mer

0
Arena Bjuröklubb utvecklingsprojekt 2020

Foto: bjuroklubb.se Syftet med projektet är att öka och förbättra intresset för närproducerade matprodukter, kultur- och naturkopplade aktiviteter i norra Västerbottenskusten och Skellefteå älvdal. Målet med projektet är att besöka 5-8 lokala mathantverkare inom Västerbotten. Ta fram ett aktivitetsprogram utifrån … Läs mer

0
Multinations Norsjö

Ett projekt för nyinflyttning. Syftet med projektet är att utveckla arbetssätt och göra det möjligt att långsiktigt erbjuda en samordnad funktion som underlättar och snabbar upp processen för personer som vill flytta till bygden. Målet med projektet är att erbjuda … Läs mer

0
Genomförandeprojekt ”Malås integrerade mötesplats”

Syftet med projektet är att få Malåborg användbart och tillgängligt för alla invånare i Malå kommun. Målet med projektet är att genom byte av värmesystem och uppfräschning av lokalen minska energiförbrukningen och öka nyttjandet. Insatsen möjliggör för invånare att skapa … Läs mer

0
Levande Kyrkstad

Syftet med projektet är att säkerställa att Lövångers kyrkstad bevaras, används och utvecklas. Målet med projektet är att renovera ett antal kyrkstugor och därmed öka stugornas överlevnadsmöjligheter. Projektet består i kostnader för renovering av stugor samt luncher och reseersättning till … Läs mer

0
Kulturprojekt: Stärka kultur i Skellefteå Älvdal

Syftet med projektet är att säkerställa framtida liveframträdanden i Skellefteå Älvdal genom att stärka kompetensen lokalt kring studio och scenteknik. Målet med projektet är att införskaffa ljudutrustning och personer utbildas inom tekniken. Detta ska leda till fler kulturevenemang. Projektet består … Läs mer

0
The new land of opportunity

Syftet med projektet är att stärka Skellefteå Älvdal och landsbygden i norra Sverige och få fler att flytta hit eller investera i området. Samt att införskaffa kunskap om potentiella målgrupper i syfte att dela till andra aktörer lokalt. Målet med … Läs mer

0
Burträskbygden Experience – en turistisk destination i världsklass

Syftet med projektet är att utveckla Burträskbygden som en attraktiv internationell turistisk destination genom att stärka de gemensamma produkterna samt skapa ett värdskap i världsklass. Målet med projektet är att skapa lättillgängliga försäljningskanaler, utbilda lokala ambassadörer, genomföra varumärkesuppbyggnad, ta fram … Läs mer

0
Coolaste centrum genomförandeprojekt

Syftet med projektet är att ge boende och besökande i det subarktiska området en snabb insikt om vad kyla och mörker kan betyda för människan och hur dess egenskaper kan nyttjas på ett positivt sätt. Målet med projektet är bygga … Läs mer

0
Bygga på landsbygden

Syftet med projektet är att öka möjligheterna att bygga bostäder i olika former på landsbygden för att öka invånarantalet i våra kommuner och på så sätt öka och bevara service och infrastruktur. Målet med projektet är att utreda möjliga finansieringar … Läs mer

0
Kulturmötesplats Sara Lidman

Syftet med projektet är att göra Sara Lidmans litterära landskap tillgängligt för alla intresserade och ännu inte väckta och skapa en arena för kulturarrangemang. Målet med projektet är att skapa en kulturmötesplats med en permanent utställning om Sara Lidman i … Läs mer

0
Förstudie ny stallbyggnad till Norsjö Ridklubb

Syftet med projektet är att bidra till att möjliggöra för ett större antal personer att utöva sitt intresse och till att öka attraktivitet för kommunen och på så sätt bidra till en positiv utveckling. Målet med projektet är ett klart … Läs mer

0
Plantskola för framtida innovatörer

Syftet med projektet är att testa och utveckla ett nytt koncept för att öka teknikintresset och innovationsförmågan bland unga personer boende på landsbygden. Elever ska få utveckla och testa egna idéer i samverkan med näringslivet. Målet med projektet är att … Läs mer

0
EMPOWER SKELLEFTEÅ

Syftet med projektet är att främja och utveckla ungdomars entreprenöriella kompetenser/förmågor, såsom att ta initiativ, ha drivkraft att omsätta idéer i handling, lära sig lösa problem, planera sitt arbete och samarbeta med andra. Målet med projektet är att skapa mötesplatser … Läs mer

0
Norsjöbygdens Företagsarena – WinWin

Syftet med projektet är att göra Norsjö kommun ännu attraktivare genom att visa på de jobbmöjligheter som finns och stödja samverkan mellan näringsliv och föreningsliv genom att utveckla nya innovativa former av samarbeten mellan föreningar och främst lokala handeln. Målet … Läs mer

0
Grund för att skapa en social mötesplats i Jörn

Syftet med projektet är att förstudien ska leda till att det finns underlag för att skapa en kulturell mötesplats i Jörn. Målet med projektet är att utreda förutsättningar, möjligheter, intressen och idéer för skapande av en aktiv social och fysisk … Läs mer

0
NyföretagarCentrum & Entreprenörskap på landsbygder

Syftet med projektet är att utveckla metoder och initiera processer som främjar och inspirerar till ett ökat nyföretagande på landsbygden, och på det sättet bidrar till en hållbar lokal tillväxt och utveckling. Målet med projektet är att genomföra informationsträffar, kurser, … Läs mer

0
Kallvikens båthamn

Syftet med projektet är att dokumentera alla aspekter för en restaurering av området samt vilka åtgärder och kostnader som krävs för att genomföra arbetet för utveckling av området till en attraktiv småbåtshamn. Målet med projektet är att ha underlag för … Läs mer

0
Lokalanpassning ysteri

Syftet med projektet är att utveckla osttillverkning i Kalvträsk och att skapa arbetstillfällen för bygdens utveckling som besöksmål och även möjliggöra att verka och bo i bygden. Målet med projektet är att iordningställa lokalanpassade godkända livsmedelslokaler med utrustning för ostproduktion. … Läs mer

0
Hubb för bildberättande i Kvarnbyn

Syftet med projektet är att etablera en hubb för bildberättande och illustration i Kvarnbyn. Målet med projektet är att etablera en verkstadslokal. Att genomföra workshops och ta fram samt genomföra ett mentorsprogram. Projektet består i projektledning och projektkoordinering. Byggnation av … Läs mer

0
Bilden av Bastuträsk-förstudie

Syftet med projektet är att visa upp ”Bilden av Bastuträsk” ur många olika synvinklar och aspekter. Målet med projektet är att i en förstudie ta reda på vad Bastuträskborna tänker om sig själva, samhället och framtiden samt utreda möjligheterna till … Läs mer

0
Mervärde Norsjö

Syftet med projektet är att ta fram en finansieringsmodell för en hållbar lokal utveckling inom Norsjö kommun. Målet med projektet är att flertalet företag har skrivit avtal, att ett antal utvecklingsprojekt har påbörjats, att man är etablerad på sociala medier … Läs mer

0
Ridleder och rastplatser – förstudie

Syftet med projektet är en förstudie som sedan ligger till grund för det fortsatta arbetet kring att skapa ridleder och rastplatser inom Skellefteå kommun. Målet med projektet är att ta fram underlag på sträckning av en första ridled med rastplatser, … Läs mer

0
Mervärde Malå

Syftet med projektet är att genom samverkan ta fram en ny finansieringsmodell som ska driva och skapa hållbar utveckling inom i första hand Malå kommun. Målet med projektet är att minst 30 företag ska ha skrivit avtal med Mervärde Malå, … Läs mer

0
Synas tillsammans

Syftet med projektet är att locka lokalbefolkning och turister till landsbygden och öka kunskapen kring marknadsföring och sociala medier.Målet med projektet är att ta fram och genomföra en kommunikations- och kampanjplan.Projektet består i lokala events, marknadsföring, undersökning/intressekoll och kampanj- och … Läs mer

0
Förstudie Burträsk Experience Center

Syftet med projektet är att man ska skapa förutsättningar för en turistisk internationell destination i Burträsk i enlighet med kraven i utvecklingsarbetet Västerbotten Experience Centers. Målet med projektet är att näringsidkare inom turistområdet i Burträsk med omnejd skall ha en … Läs mer

0
Lära tillsammans

Nytt syfte och mål: Syftet med projektet är att lokala producenter av produkter och tjänster lär sig om destinationens utbud av produkter, aktiviteter, råvaror, sevärdheter och besöksmål för att möjliggöra ett gott värdskap till både bofasta och besökare i Norsjö … Läs mer

0
Saluhallen

Syftet med projektet är att skapa nya arbetstillfällen för alla målgrupper, även för den målgruppen som har stora svårigheter att få och/eller behålla ett arbete men också erbjuda arbetsträning, rehabilitering mm för att de ska kunna få arbete hos andra … Läs mer

0
Tillsammans i Jörn, Boliden och Lövånger

Syftet med projektet är att öka integrationen på orterna Jörn, Boliden och Lövånger inom Skellefteå kommun, ett gott mottagande av nyanlända barn och deras familjer genom självorganisering och empowerment. Målet med projektet är att skapa tre välkomnande, barnvänliga och trygga … Läs mer

0
MK3D

Syftet med projektet är att för och med målgruppen unga flickor och pojkar utveckla utbudet av aktiviteter som ger möjligheter till en aktiv och utvecklande fritid i bygden. Genom projektet vill man testa och utveckla 3D-printingverksamhet inom bild och formkonstområdet … Läs mer

0
Gammaldags smedja

Syftet med projektet är att uppföra en för ändamålet lämplig byggnad i Bureå Hembygdspark, där en äldre komplett smidesutrustning i form av en smidesugn/ässja ska uppföras och övrig tillhörande smidesutrustning som föreningen erhållit i gåva ska men även nyproduktion inrymmas. Smedjan kommer att … Läs mer

0
Byggkoncept för landsbygden

Syftet med projektet är att få till ett ökat byggande på landsbygden och att genom det öka invånarantalet och därigenom även öka och bevara service/infrastruktur. Projektet ska leda till en attraktiv landsbygd med utökade boendemöjligheter. Målet med projektet är att … Läs mer

0
Agility för en aktiv fritid på landsbygden

Syftet med projektet är att skapa en aktiv fritid genom att få igång en större agilityverksamhet i landsbygdskommunen Malå. Agility är en sport för alla men riktar sig till ungdomar och främst tjejer. För att bevara kvalitén på utrustningen behövs … Läs mer

0
Utveckling området Lövånger Kyrkstad

Syftet med projektet är att ta fram ett underlag för det kommande arbetet att utveckla, vårda och investera i Lövånger Kyrkstad. Målet med projektet är med förstudien att via konkreta förslag visa på hur vi ska gå vidare. Projektet består … Läs mer

0
Mötesplats Mobacken

Syftet med projektet är undersöka möjligheterna för att starta ett Socialt företag, för att stötta människor till förändring; ge dem möjlighet att växa utifrån sina egna förutsättningar, växa i sig själva som personer, utrusta och förbereda dem för arbetslivet och … Läs mer

0
Förstudie grön rehabilitering

Syftet med projektet är ett genomarbetat och adekvat underlag för att i nästa steg göra ett genomförandeprojekt där man vill testa metoden i praktiken för att se om det kan leda till en långsiktig verksamhet. Målet med projektet är att … Läs mer

0
Den delade berättelsens betydelse för delaktighet

Syftet med projektet är att visa på den personliga berättelsens betydelse för människors psykiska välmående, utveckling och delaktighet och därigenom minska inflytandet av negativa psykologiska mönster. Målet med projektet är skapa en mötesplats för nyanlända för utbyte av erfarenheter där … Läs mer

0
Ny framtid för Världens Längsta Linbana

Foto: linbanan.com Syftet med projektet är att stärka förutsättningarna för fortsatt utveckling av besöksnäringen i området. Målet är att följande ska vara uppnått vid projektets slut: En besiktningsrapport som visar linbanans status och som också är en förutsättning för att … Läs mer

0
Förstudie om spelutveckling och kreativa noder på landsbygden

Syftet är att göra en förstudie för att undersöka formerna för ett framtida genomförandeprojekt. Förstudien ska undersöka förutsättningar för mötesplatser mellan glesbygdsföretag inom de kulturella och kreativa näringarna och spelindustrin. Undersöka förutsättningar för mobila spelutvecklingslabb och identifiera verksamheter som vill … Läs mer

0
Lövsele-Noret

Projektet ska muddra i fiskehamnen för att få en fungerande båthamn. Hamnen är idag helt uppgrundat och blir framöver otillgängligt. Projektet syftar till att öka platsen attraktivitet för besökare och boende, i synnerhet för fritidsboende i området samt campinggäster. Projektnamn: … Läs mer

0
Förstudie – Norsjöbygdens Företagsarena

Syftet med projektet är förstudien som sedan ligger till grund för det fortsatta arbetet kring näringslivsutveckling. Målet med projektet är att hitta den bästa vägen för att arbeta med företagsutveckling i samarbete med olika aktörer och att arbeta fram förslag … Läs mer

0
Förundersökning till skapande av Älvstigen

Foto: Fredrik Larsson (mjodvattnet.se) Syftet med projektet är att ta fram en förstudie om hur man skapar förutsättningar för att tillgodose behovet av god utsikt och framkomlighet i närheten av älven och vid älvstranden. Den ska också utreda skapandet av … Läs mer

0
Edelviks kulturträdgård

Foto: Edelvik Syftet med projektet är att bygga ett hållbart och tillgängligt besöksmål i Burträsk och att där kunna erbjuda arbetslösa, sjukskrivna och nyanlända en plats och verksamhet för praktik och arbetsträning. Målet med projektet är att anlägga en trädgård … Läs mer

0
Jobb och företagsutveckling inom Skellefteå Älvdal

Syftet med projektet är att inspirera lokala ungdomar, arbetssökanden och andra till att i samarbete med ortens företag och skaffa sig behovsanpassad utbildning för anställning i lokala företag. Syftet är också att inspirera och utbilda lokala företag så att man … Läs mer

0
Utveckling av Kåge Båtklubbs småbåtshamn

Att tillgänglighetsanpassa, muddra, tillgodose behovet av båtplatser och att bygga en miljöanpassad tankanläggning i Kåge småbåtshamn. Allt för att öka tillgängligheten, utveckla hamnen och öka antalet besökare Projektnamn: Utveckling av Kåge Båtklubbs småbåtshamn Projektägare: Kåge Båtklubb Fond: Landsbygdsfond Insatsområde: 1 – … Läs mer

0
Yoga för omsorg och hälsa

Förstudien ska kartlägga behovet och undersöka förutsättningarna för att utarbeta ett pedagogiskt material och koncept för omsorgspersonal att kunna leda yoga anpassad för kunder och brukare inom omsorg med mål att öka brukarna och kundernas välbefinnande, hälsa och livskvalitet samt … Läs mer

0
Skellefteå Älvdals driftprojekt

Syftet med projektet är att utifrån godkänd utvecklingsstrategi jobba med lokal ledd utveckling inom Leaderområde Skellefteå Älvdal. Målet med projektet är att mobilisera och informera målgrupper, bedöma och besluta projektansökningar samt följa upp och utvärdera enskilda projekt och verksamheter i … Läs mer

0