Strategin för 2023-2027 är inlämnad

Den 13 oktober skickade vi in vår utvecklingsstrategi 2023-2027 till Jordbruksverket.

Ett stort tack till alla som har deltagit i processen!

Under våren 2022 kommer en urvalskommitté med representanter från ideell, privat och offentlig sektor att bedöma och poängsätta alla Sveriges inskickade leaderstrategier.

Om vår strategi blir prioriterad startar den nya programperioden i början av 2023.

Arbetet med strategin

En arbetsgrupp med representanter från de deltagande kommunerna samt Skellefteå Älvdal ideella förening tillsattes under vintern 2020 – 2021 för att leda processen.

SWOT-analys

En viktig del av strategiframtagningen var att göra en SWOT-analys av områdets förutsättningar för att tydliggöra områdesspecifika behov och utvecklingsområden inför framtiden. SWOT-analysen har skett i samarbete med upphandlade konsulter från European Minds och analysen bedöms vara väl förankrad i bygden.

Inbjudan Skellefteå Älvdal

Tio olika digitala workshoptillfällen med totalt 68 deltagare har genomförts under perioden april-juni 2021.
På grund av den pågående pandemin har workshoptillfällen genomförts digitalt via zoom. Bland deltagarna finns, utöver privatpersoner bosatta i området, aktörer i form av företagare, föreningar, regionala intresseorganisationer och kommuner och regionförbund representerade.

Digital enkät

Som ett komplement till genomförda workshops har även en digital enkät distribuerats med ett flertal öppna frågor som också vävts samman med slutgiltiga analysen. Totalt har 88 intressenter besvarat enkäten. Metoden för genomförandet av SWOT-analysen är ny för området som tidigare arbetat med fysiska möten för denna typ av process. Det digitala arbetssättet har utvecklat processen och möjliggjort för ett brett deltagande oavsett geografiska avstånd.