Förstudie grön rehabilitering

Syftet med projektet är ett genomarbetat och adekvat underlag för att i nästa steg göra ett genomförandeprojekt där man vill testa metoden i praktiken för att se om det kan leda till en långsiktig verksamhet.

Målet med projektet är att utveckla och testa metoder inom grön rehabilitering där man ska använda sig av djur och natur i rehabiliterande syfte.

Projektet består i att studera aktuell forskning och liknade metoder samt kartlägga behovet av projektet i samhället. Kartlägga intresset och förutsättningar för olika målgrupper att delta i ett genomförandeprojekt. Ta kontakta med kommuner, myndigheter och andra aktörer för samverkan. Se över vilken kompetens som behöver tillföras för att utarbeta och genomföra projektet.

Projektnamn: Förstudie grön rehabilitering 

Projektägare: Isa Hjelte Boman

Fond: Landsbygdsfond

Insatsområde: Insatsområde 3, insatser för ökande kunskaper om processer, metoder och arbetssätt för utvecklingsarbete.

Beviljat projektstöd: Totalt 99 989 kr
Landsbygdsprogrammet 2014-2020: 66 993 kr
Skellefteå Älvdal LAG: 32 996 kr