Här kan du läsa den lokala utvecklingsstrategin för Skellefteå Älvdal. Den finns även i engelsk sammanfattning.

Lokala utvecklingsstrategin för Skellefteå Älvdal i pdf
utvecklingsstrategi_160316

Engelsk sammanfattning i pdf
Local development strategy

Sammanfattning av strategin
Skellefteå Älvdal ska arbeta med två fonder. Regionalfonden ska kunna stödja projekt i hela området. För projekt i Landsbygdsfonden1 är Skellefteå centralort undantagen. Insatserna i strategin bidrar till att uppnå målen i Europa 2020. Leaderområde Vindelälven ska genom Havs- och fiskefonden verka i de delar av Skellefteå Älvdal som ingår i Vindelälvens avrinningsområde. Strategin utgör styrdokument för LAG:s 2 arbete med prioritering och urval av ansökningar för att skapa Lokalt ledd utveckling i området. LAG ansvarar för att genomföra strategin och består av representanter från ideell, privat och offentlig sektor i området. LAG kan vara initiativtagare för egna projekt och därigenom verka proaktivt för att skapa utveckling i området.

Strategins vision
Skellefteå Älvdal är en attraktiv, livskraftig och hållbar del av Europa där människor vill och kan leva, bo och verka.

Strategins övergripande mål:
En livskraftig del av Europa med innovativ service, logistik och kommunikationer
Vi har, i samarbete mellan föreningar, företag och kommuner utvecklat förutsättningar för bra livskvalitet i form av innovativ lokal service, möjligheter till en aktiv fritid, fungerande logistik, bra kommunikationer och nya sociala mötesplatser.
En innovativ och kreativ del av Europa
Vi har skapat nya arbetstillfällen samt utvecklat nya produkter, besöksanledningar och befintliga näringar. Med djärva tankar har området utvecklats till en mer levande och företagsam bygd.
En hållbar del av Europa
Vi har ett samhälle där individer och deras förmågor tillvaratas och resurser används på ett sätt som möjliggör ekonomisk tillväxt med naturen och dess tillgångar som utgångspunkt.