Driva projekt

ÄNDRINGAR I PÅGÅENDE PROJEKT
Från sjv.se 20200527 (länk)
Det är viktigt att du alltid ansöker om ändring av ditt beslut om till exempel slutdatum, tidsplan, budget, finansieringsplan eller något annat väsentligt ändras jämfört med vad som står i ditt beslut om stöd. Om du redovisar utgifter som inte står i ditt beslut om stöd kan det innebära att du inte får stöd för de utgifterna.

Du ska alltid ansöka om ändring av ditt beslut om stöd när

  • Du inte kommer att bli klar i tid och behöver flytta fram ditt slutdatum
  • Finansieringen har ändrats och du har exempelvis fått in mer offentlig medfinansiering än vad som står i ditt beslut
  • Du vill söka utbetalning för utgifter som inte är kopplade till någon av aktiviteterna i ditt beslut och vill därför lägga till en ny aktivitet
  • Du inte kan genomföra det som behövs för att uppfylla syfte och mål men ändå vill fortsätta att genomföra projektet
  • Du behöver utöka budgeten

Viktigt! En ansökan om ändring har ingen retroaktiv verkan. Därför är det viktigt att du ansöker om ändring innan ändringen genomförs. Utgifter som hör till en ändring kan vara stödberättigade först från och med det datum då ansökan om ändring kom in till leaderkontoret. Stödmottagare får på egen risk ha utgifter kopplade till ändringen under perioden mellan ankomstdatum för ansökan om ändring, och datum för beslutet om ändring.

I följande fall behöver du inte ansöka om ändring av ditt beslut

  • Du genomför mer av en aktivitet och det gynnar målet och syftet med ditt projekt
  • Du byter ut en aktivitet eller utgift mot en annan likvärdig aktivitet eller utgift, till exempel om du väljer att göra ett digitalt nyhetsbrev i stället för att trycka broschyrer eller väljer att anställa en person istället för att köpa tjänsten

När du genomför ändringar som inte kräver nytt beslut, är det viktigt att beskriva detta i projektets lägesrapporter. Motivera anledningen, varför ändringen bättre bidrar till att uppfylla projektets syfte och mål samt hur ändringen eventuellt påverkar andra aktiviteter.

ANSÖKAN OM UTBETALNING
När kostnader uppstått under projektets genomförande kan ansökan om utbetalning göras till Jordbruksverket. Då ska också en delrapport bifogas. Med fördel görs detta regelbundet under projektets gång.

ANSÖKAN OM FÖRSKOTT
Ideella föreningar och liknande organisationer kan ansöka om förskott från Jordbruksverket. Ni kan ansöka om 50% av Jordbruksverkets stöd, men som mest 250 000 kr. Ansökan om förskott görs på Jordbruksverket.se under Mina Sidor. Det är även möjligt att begära ut förskott från Skellefteå Älvdal gällande LAG-stöd. Använd då denna blankett Ansökan om utbetalning LAG-stöd

SLUTRAPPORTERA
Ansökan om slututbetalning måste ha inkommit innan slutdatum för projektet har passerat. Om du inte hinner slutredovisa projektet i tid måste du ansöka om förlängning innan projektets slutdatum har passerat.
De sista 20 % av projektstödet utbetalas inte förrän slutrapporten är godkänd.

Mer information om att ansöka om utbetalning hittar du på Jordbruksverkets webb: Att ansöka om utbetalning

Redovisa rätt

Vid arbete med förvaltningsförklaringen har Jordbruksverket uppmärksammat de vanligaste avdragsorsakerna vid ansökan om utbetalning och vill belysa vilka dessa är, för att undvika onödiga avdrag. Jordbruksverket har sett att de vanligaste avdragen som vi gör vid handläggning av ansökan om utbetalning, kan kopplas till tre olika typer av fel.

OFFENTLIG UPPHANDLING
Stödmottagaren har helt eller delvis brustit i den offentliga upphandlingen. Viktigt att tänka på vid byte av stödmottagare är att det inte är tillåtet att göra ett byte av stödmottagare för att kunna kringgå lagen om offentlig upphandling.

UTGIFTER EJ HÄNFÖRBARA TILL PROJEKTET
Sökta utgifter kan inte kopplas till budget eller beslut om stöd. Viktigt att stödmottagaren håller sig till budget och sitt beslut om stöd.

UTGIFTER UPPKOMNA FÖRE ELLER EFTER DEN STÖDBERÄTTIGANDE PERIODEN
Utgifter som har uppkommit före eller efter den stödberättigande perioden (mellan start- och slutdatum som framgår av beslut om stöd) är inte stödberättigande.