Skellefteå älvdal – Sociala konsekvensbeskrivningar (SÄSK)

Syftet med projektet är att utveckla en metodik om hur man hanterar motstående intressen och göra upp riktlinjer om hur en social konsekvensbeskrivning bör utföras i samband av nyttjande naturresurser

Målet med projektet är att ta fram ett färdigt underlag med riktlinjer för sociala konsekvensbeskrivningar.

Projektet består i att undersöka befintliga internationella riktlinjer samt etablerad och befintlig praxis, att genomföra en seminarieserie med de i projektet deltagande kommunerna samt andra relevanta aktörer, att ta fram en mall för Social Konsekvensbeskrivning och att presentera samt sprida resultatet.

Projektnamn: Skellefteå älvdal – Sociala konsekvensbeskrivningar (SÄSK)

Projektägare: Georange

Fond: Landsbygdsfond

Insatsområde: 3 Bidra till förbättrade möjligheter till samexistens mellan areella näringar och andra naturgeografiska brukare av mark och vatten.

Beviljat projektstöd: Totalt 590 844 kr.
Landsbygdsprogrammet 2014-2020: 395 865 kr
Skellefteå Älvdal LAG: 194 979 kr