§ 1 Föreningens firma

Föreningens firma är Skellefteå Älvdal ideell förening.

§ 2 Föreningens ändamål

Föreningen har ett allmännyttigt ändamål genom att skapa förutsättningar för positiv utveckling av landsbygden inom ramen för Skellefteå Älvdal 2015-2024.

Föreningen kan under perioden 2015-2024 åta sig annan verksamhet, som i sådant fall skall finansieras med andra medel än de som är tillstyrkta för Skellefteå Älvdal.

Verksamheten ska bedrivas genom aktiv samverkan mellan ideell sektor (lokala utvecklingsgrupper och/eller föreningar), privata sektorn (företag eller företagarorganisationer) samt offentlig sektor (kommuner, landsting, länsstyrelse och liknande).

Skellefteå Älvdal omfattar följande geografiska område: Malå, Norsjö och Skellefteå kommuner.

§ 3 Föreningens säte

Föreningens säte skall vara Norsjö.

§ 4 Medlemskap

Föreningen är öppen för alla som bor eller är verksamma inom det geografiska området och som vill bidra till att föreningens ändamål kan uppfyllas. Medlem kan vara enskild person samt juridisk person. Projektägare och styrelsens ledamöter ska vara medlemmar i föreningen.

Rösträtt erhålles genom att medlemsavgift inbetalas före ordinarie föreningsstämma.

Utträde ur föreningen sker genom att medlem skriftligen meddelar styrelsen före ordinarie föreningsstämma eller genom att medlemsavgiften ej betalas inom föreskriven tid.

Styrelsen kan genom ¾ majoritetsbeslut utesluta medlem, som avsiktligt agerat i strid med föreningens målsättning.

§ 5 Medlemsavgift

Föreningsstämman beslutar om medlemsavgiftens storlek.

§ 6 LAG / styrelse

LAG utgörs av den valda styrelsen för Skellefteå Älvdal ideell förening och består av 11 ordinarie ledamöter. Styrelsens säte är Norsjö.

LAG har:

· en jämn fördelning av ledamöter från ideell, privat och offentlig sektor och maximalt 49 procent från en sektor, se nedan

· en jämn könsfördelning, det innebär att inget kön får utgöra mer än 60 procent

· ledamöter som fyllt 18 år

· kompetens inom de fonder och de insatsområden LAG ska arbeta med enligt utvecklingsstrategin, vissa kompetenser kan finnas via arbetsutskott eller motsvarande

· geografisk spridning av invalda ledamöter.

LAG utser vice ordförande, kassör och sekreterare.

Sammansättningen av LAG för Skellefteå Älvdal skall vara 7 ledamöter från den privata och ideella sektorn samt 4 ledamöter från den offentliga sektorn fördelade enligt nedan:

 

kommun                                         privata             ideella                offentliga

Norsjö                                                  1                        1                          1

Malå                                                     1                        1                          1

Skellefteå                                             1                         2                          2

 

Till föreningens första verksamhetsår väljs 5 ordinarie ledamöter för
1 år och 6 ordinarie ledamöter för 2 år. Därefter väljs ordinarie ledamöter för 2 år.

Styrelseordförande utses av föreningsstämman. Ordförandeskapet ska under programperioden vara representerat av alla tre sektorer. Föreningsstämman utser ordförande på en mandattid om max två år med möjlighet till förlängning med maximalt ett år. Efter mandattiden väljs en ny ordförande men då från en annan sektor än den tidigare. Vice ordförande ska inte vara från samma sektor som ordförande.

Styrelsen/LAG är beslutsför när minst 7 ledamöter är närvarande och varje sektor är representerad av minst en ledamot.

För beslut gäller att consensus eftersträvas. Kan inte consensus uppnås krävs minst 3/4-majoritet för att beslut ska gälla.

Styrelsens/beslutsgruppens möten skall protokollföras och justeras, förutom av ordförande, av 3 justeringsmän som väljs från varje sektor och varje kommun.

Om ledamot avgår under mandattiden ska ersättare utses från den kommun och den sektor som denne tillhör.

§ 7 Föreningens organ

Skellefteå Älvdal ideell förening består av följande organ:

Styrelse tillika LAG  (se § 6 )
Revisorer (se § 11 )
Valberedning (se § 12 )
Föreningsstämma (se § 14 )

§ 8 Ersättningar

Föreningsstämman beslutar om ersättningar till ledamöter i styrelse/LAG.

§ 9 Firmatecknare

Föreningens firma tecknas av två styrelseledamöter i förening. Styrelsen kan delegera teckningsrätt till verksamhetsledare för vissa specificerade transaktioner.

§ 10 Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår är kalenderår.

§ 11 Revision

Föreningen anlitar extern godkänd revisor. Inför föreningsstämman granskas föreningens räkenskaper av godkänd revisor, som utfärdar revisorsintyg.

§ 12 Valberedning

Valberedning skall bestå av 3 ledamöter, en ledamot från varje sektor och varje kommun, både kvinnor och män ska ingå. Valberedningen ska ha erfarenhet av styrelsearbete och kunskap om vad leadermetoden innebär. Valberedningen ska också vara insatt i vilka krav som Jordbruksverket ställer på LAG samt vilka kompetenser som krävs för att arbeta med målen i utvecklingsstrategin för Skellefteå Älvdal vad gäller de två fonderna, Landsbygdsfond och regionalfond, samt valda insatsområden.

Föreningsstämman utser sammankallande i valberedningen.

§ 13 Kallelse

Kallelse till ordinarie föreningsstämma sker, per mejl, via sociala medier och hemsida, minst 3 veckor före utsatt möte.

Föreningsstämma skall hållas senast 4 månader efter verksamhetsårets utgång.

§ 14 Föreningsstämma

På föreningsstämmans dagordning skall följande avhandlas:

Fråga om föreningsstämmans behöriga utlysande
Beslut om stämmans offentlighet
Dagordningens godkännande
Upprättande av förteckning över närvarande (presidium och medlemmar) samt fastställande av röstlängd
Val av ordförande, sekreterare samt tre justerare, tillika rösträknare, för föreningsstämman
Styrelsens berättelse för det gångna räkenskapsåret
Revisorernas berättelse
Fastställande av resultat- och balansräkning
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen/beslutsgruppen
Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust
Beslut om årsavgift
Beslut om arvode till styrelse och revisorer
Frågor från styrelsen/beslutsgruppen
I stadgeenlig ordning inkomna ärenden
Val av styrelseledamöter tillika ledamöter i LAG
Val av ordförande
Val av revisor
Val av valberedning
Övriga ärenden
Mötets avslutande

§ 15 Motioner

Medlem har rätt att till ordinarie föreningsstämma inlämna motion. Motionen skall vara styrelsen tillhanda senast 14 kalenderdagar före utsatt ordinarie föreningsstämma.

§ 16 Extra föreningsstämma

Extra föreningsstämma skall utlysas när minst ¾ av medlemmarna eller ¾ av styrelsen så begär. Framställan om extra föreningsstämma görs till sittande styrelse. Styrelsen kallar till extra föreningsstämma senast 5 arbetsdagar efter det att framställan erhållits. Extra föreningsstämma skall hållas inom 3 veckor efter det att styrelsen erhållit framställan.

§ 17 Röstning

Målsättningen för föreningens verksamhet är att beslut fattas genom consensus.

Vid röstning gäller att minst 3/4 –majoritet uppnås i ett ärende. Detta gäller vid beslut i föreningens samtliga organ; föreningsstämma, extra föreningsstämma samt styrelse/beslutsgrupp.

Ordförande saknar utslagsröst i samtliga nämnda organ.

§ 18 Ändring av stadgar

Föreningens stadgar kan ändras genom att två på varandra följande ordinarie föreningsstämmor fattar enhälligt beslut i samma fråga eller
att en extra föreningsstämma och en ordinarie föreningsstämma fattar enhälligt beslut i samma fråga.

§ 19 Tolkning av stadgar

Uppstår tvist om hur stadgarna skall tolkas, skall tvisten i första hand lösas genom skiljedomsförfarande, i andra hand genom civilrättslig prövning.

§ 20 Upplösning av förening

Föreningsstämman kan besluta om föreningens upplösning, dock att upplösning ej kan ske så länge som föreningen är projektägare till projekt som är finansierade med externa medel.
Har föreningen kvarvarande medel vid beslut om upplösning och ovanstående krav är uppfyllt, ska medlen överlåtas till annan allmännyttig verksamhet, som föreningsstämman beslutar.