Förstudie om spelutveckling och kreativa noder på landsbygden

Syftet är att göra en förstudie för att undersöka formerna för ett framtida genomförandeprojekt. Förstudien ska undersöka förutsättningar för mötesplatser mellan glesbygdsföretag inom de kulturella och kreativa näringarna och spelindustrin. Undersöka förutsättningar för mobila spelutvecklingslabb och identifiera verksamheter som vill delta i ett framtida genomförandeprojekt och sätta de gemensamma ramarna för projektet

Målet med projektet är att tillgängliggöra spelutveckling för ungdomar i glesbygd och tillgängliggöra spelbranschen som kund för företag inom de kulturella och kreativa näringarna i glesbygd för att på detta sätt förbättra möjligheterna att bo och leva utanför staden.

Projektnamn: Förstudie om spelutveckling och kreativa noder på landsbygden

Projektägare: Skellefteå kommun

Fond: Landsbygdsfond

Insatsområde: Insatsområde 3, Bidra till stimulering av entreprenörskap och framtagande av nya produkter och tjänster. Speciellt fokus på ungdomar, kvinnor och personer med utländsk bakgrund.

Beviljat projektstöd: Totalt 100 000 kr
Landsbygdsprogrammet 2014-2020: 67 000 kr
Skellefteå Älvdal LAG: 33 000 kr