Yoga för omsorg och hälsa

Förstudien ska kartlägga behovet och undersöka förutsättningarna för att utarbeta ett pedagogiskt material och koncept för omsorgspersonal att kunna leda yoga anpassad för kunder och brukare inom omsorg med mål att öka brukarna och kundernas välbefinnande, hälsa och livskvalitet samt förbättra omsorgspersonalens arbetsmiljö.

I förstudien ska aktuell forskning och liknande projekt studeras samt kartlägga behovet av projektet i samhället, bland personal och äldre. Kartlägga intresset och förutsättningar för omsorgsgrupper att delta i projektet, ta kontakt med forskare för eventuell samverkan samt se över vilken kompetens vi behöver tillföra för att utarbeta och genomföra projektet. Förstudien är ett samverkansprojekt som pågår samtidigt Skellefteåälvdals Leader område och i Hälsingebygdens Leader område. Ligger till grund för ett genomförande projekt.

Projektnamn: Yoga för omsorg och hälsa, förstudie

Projektägare: Må i Norr

Fond: Landsbygdsfond

Insatsområde: Insatser för ökade kunskaper om processer, metoder och arbetssätt.

Beviljat projektstöd: Totalt 99 821 kr.
Landsbygdsprogrammet 2014-2020: 66 880 kr
Skellefteå Älvdal LAG: 32 941 kr