Närvaro genom digitalisering

Syftet med projektet är att Skellefteå, Norsjö och Malå kulturskolor ska tillsammans med barn och unga i Skellefteå älvdal utveckla nya sätt att arbeta inom kulturella och kreativa näringar. Insatserna möjliggör god samhällsservice genom att dela på kompetenser inom olika samhällsfunktioner mellan glesbygd/landsbygd och stad.

Målet med projektet är att genomföra 4-6 aktivitetsbaserade kurser inom berättande och musik som genomförs på distans via ett unikt digitalt tvåvägs kommunikationssystem. Totalt antal deltagare i kurserna är ca 50 personer.

Projektet består i att installera och utvärdera systemet som har bild och ljud av TV-kvalité. Genom studiebesök på Ålands Musikinstitut, skaffas erfarenheter och tips på arbetssätt. Insatserna möjliggör ökat kulturutbud och ökad tillgång till lärarresurser och kompetens i tre kommuner.

Projektnamn: Närvaro genom digitalisering

Projektägare: Skellefteå kommun

Fond: Regionalfond

Regionalfond Insatsområde 3: Insatser som underlättar att bo på landsbygden och gör bygden attraktiv genom lösningar för service, kommunikation eller boende (ej bostadsbyggande) samt aktiviteter för att behålla och locka människor till bygden.

Beviljat projektstöd: Totalt 787 000 kr
Regional- och socialfondsprogrammet för Lokalt ledd utveckling 2014-2020: 527 290 kr
Skellefteå Älvdal LAG: 259 710 kr