Förstudie för nyetablering av attraktivt boende för att lyfta turismen i Skellefteå Älvdal

Foto: Swenature

Förstudien ska ge klarhet i frågor runt bland annat marknad, konstruktion och kostnader runt etablering av annorlunda boende, unikt och attraktivt i Skellefteå Älvdal.

Projektet består i administrativt arbete, utredningsarbete samt studiebesök på boendeanläggningar.

Projektnamn: Förstudie för nyetablering av attraktivt boende för att lyfta turismen i Skellefteå Älvdal

Projektägare: Swenature AB

Fond: Landsbygdsfond

Insatsområde: 3 – Bidra till att stärka besöksnäringen

Beviljat projektstöd: Totalt 99 975 kr.
Landsbygdsprogrammet 2014-2020: 66 983 kr
Skellefteå Älvdal LAG: 32 992 kr