Här kan du läsa den lokala utvecklingsstrategin för Skellefteå Älvdal. Den finns även i en kortversion.

Lokala utvecklingsstrategin för Skellefteå Älvdal i pdf (fullständig version)
Strategidokument Skellefteå Älvdal version 2 2017-09-14

Kortversion av utvecklingsstrategin
Utvecklingsstrategi Skellefteå Älvdal – kortversion

Sammanfattning av strategin
Skellefteå Älvdal ska arbeta med två fonder. Regionalfonden ska kunna stödja projekt i hela området. För projekt i Landsbygdsfonden1 är Skellefteå centralort undantagen. Insatserna i strategin bidrar till att uppnå målen i Europa 2020. Leaderområde Vindelälven ska genom Havs- och fiskefonden verka i de delar av Skellefteå Älvdal som ingår i Vindelälvens avrinningsområde. Strategin utgör styrdokument för LAG:s 2 arbete med prioritering och urval av ansökningar för att skapa Lokalt ledd utveckling i området. LAG ansvarar för att genomföra strategin och består av representanter från ideell, privat och offentlig sektor i området. LAG kan vara initiativtagare för egna projekt och därigenom verka proaktivt för att skapa utveckling i området.

Strategins vision
Skellefteå Älvdal är en attraktiv, livskraftig och hållbar del av Europa där människor vill och kan leva, bo och verka.

Strategins övergripande mål:

En öppen och inkluderande del av Europa
Skellefteå Älvdal är en öppen och inkluderande bygd som utvecklas genom kunskap, värdskap och delaktighet.

En levande och tillgänglig del av Europa
Skellefteå Älvdal är en levande och tillgänglig bygd med goda sociala och funktionella förutsättningar att leva och verka.

En innovativ och hållbar del av Europa
Skellefteå Älvdal är en innovativ och hållbar bygd med entreprenörskap baserat på områdets resurser.